Obxectivos

{tab=Galego}

No VI Encontro Internacional que tivo lugar na cidade de Lima (Perú), onde a Coordenadora Galega enviou dúas delegadas, aprobouse o Plano Estratéxico da Rede para os anos 2006-2010. Este plano estratéxico dividiuse en catro bloques para a acción:
 • Paz e antimilitarismo
 • Ben común e acceso aos recursos
 • Violencia contra as mulleres
 • Traballo das mulleres
O Encontro que terá lugar en Vigo realizarase no ecuador do Plano Estratéxico elaborado, polo que será momento de facer avaliación das actividades realizadas e das metas acadadas.

Algúns dos obxectivos a acadar nesta xuntanza son:

 1. Analizar os desafíos para o movemento feminista no contexto actual (crecente militarización do noso planeta, avance do neoliberalismo e dos integrismos e as súas consecuencias).
 2. Formación política das delegadas sobre varios temas: ecofeminismo, educación popular, libre comercio…
 3. Avaliación dos campos de acción do Plan Estratéxico e planificación rexional.
 4. Definición da acción mundial do 2010.
 5. Xestión interna e administración do movemento.

{tab=Castellano}

En el VI Encuentro Internacional que tuvo lugar en la ciudad de Lima (Perú), donde la Coordenadora Gallega envió dos delegadas, se aprobó el Plan Estratégico de la Red para los años 2006-2010. Este Plan Estratégico se dividió en cuatro bloques para la acción:
 • Paz y antimilitarismo
 • Bien común y acceso a los recursos
 • Violencia contra las mujeres
 • Trabajo de las mujeres

El Encuentro que tendrá lugar en Vigo se realizará en el ecuador del Plan Estratégico elaborado, por lo que será momento de hacer evaluación de las actividades realizadas y de las metas alcanzadas.

Algunos de los objetivos de esta reunión son:

 1. Analizar los desafíos para el movimiento feminista en el contexto actual (creciente militarización de nuestro planeta, avance del neoliberalismo y de los integrismos y sus consecuencias).
 2. Formación política de las delegadas sobre varios temas: ecofeminismo, educación popular, libre comercio…
 3. Evaluación de los campos de acción del Plan Estratégico y planificación regional.
 4. Definición de la acción mundial del 2010.
 5. Gestión interna y administración del movimiento

{tab=Français}

À la VI Rencontre internationale tenue dans la ville de Lima (Pérou), où la coordination galicienne à envoyée 2 délégués, a été approuvé le plan stratégique du réseau pour les années 2006-2010. Ce Plan stratégique, est divisé en quatre blocs d’action:
 • Paix et Antimilitarisme
 • Bien commun et accès aux ressources
 • Violence contre les femmes
 • Travail des femmes
La Rencontre, qui aura lieu à Vigo, se realisserá à l.équateur du Plan Estrategique elaboré, il sera alors le moment de faire l’évaluation des activités réalisées et des buts réussis.


Quelques objectifs seront:

 1. D’analyser les défis du mouvement féministe dans le contexte actuel, (militarisation croissante de la planète, l’avance du néo-libéralisme et de l’intégrisme et ses conséquences).
 2. De former les délégués sur différents thèmes tels que, l’éco-féminisme, l’éducation populaire, le libre commerce, etc.
 3. L’évaluation des champs d’actions du Plan stratégique et la planification régionale.
 4. Définition de l’action mondiale de 2010.
 5. Gestion interne et administration du mouvement

{tab=English}

In the 7th International Meeting celebrated in Lima, Peru, (where two delegates were sent by the Galician Coordinator), the Net Strategic Plan was approved for the 2006-2010 period. This Project was divided into 4 points of action:

 • Peace and antimilitarism.
 • Common well-being and access to resources.
 • Violence against women.
 • Women´s work.

Once the meeting is celebrated in Vigo we will be halfway down the
Strategic Plan – time to evaluate the activities carried out and the goals achieved.

Some objectives of this meeting are:

 1. To analyse the challenges the feminist movement is confronted to in the current context (increasing militarization of our planet, progress of neoliberalism and integrism and their consequences).
 2. A progression of the political debate concerning several feminist themes.
 3. To carry out a regional planning and a monitoring of the WMW Strategic Plan through action focuses.
 4. To define our world action for 2010.
 5. To carry out our General Meeting where we negotiate/administer/solve internal and administrative issues of the movement.

{/tabs}

Delegacións

{tab=Galego}
Esta é a relación de delegacións que esperamos que participen no VII Encontro Internacional.

Asia
Bangladesh, Nepal, India, Pakistán, Sri Lanka, Filipinas, Tailandia, Corea, Vietnam.

África
Mali, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Congo, Ruanda, Burundi, Costa de Marfil, Senegal, Túnez, Benin, África do sul, Kenya, Zimbabwe, Gambia, Ghana, Mozambique.

Latino América
Arxentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, O Salvador, Guatemala, Haití, México , Perú.

América do Norte
Estados Unidos, Canadá, Québec.

Medio Oriente
Exipto, Marrocos, Palestina, Saharaui, Irán.

Europa
Alemania, Bélxica, Cataluña, España, Francia, Galiza, Grecia, Italia, Paises Baixos, País Vasco, Portugal , Reino Unido, Suiza, Turquía, Chipre.

{tab=Castellano}
Esta es la relación de delegaciones que esperamos que participen en el VII Encuentro Internacional.

Asia
Bangladesh, Nepal, India, Pakistán, Sri Lanka, Filipinas, Tailandia, Corea, Vietnam.

África
Mali, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Congo, Ruanda, Burundi, Costa de Marfil, Senegal, Túnez, Benin, África del sur, Kenya, Zimbabwe, Gambia, Ghana, Mozambique.

Latino América
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México , Perú.

América del Norte
Estados Unidos, Canadá, Québec.

Medio Oriente
Egipto, Marruecos, Palestina, Saharaui, Irán.

Europa
Alemania, Bélgica, Cataluña, España, Francia, Galicia, Grecia, Italia, Paises Bajos, País Vasco, Portugal, Reino Unido, Suiza, Turquía, Chipre.

{tab=Français}
Ceci est la liste des délégations des pays, que l’on espère, feront partis de la VII Rencontre Internationale.

Asie
Bangladesh, Népal, Inde, Pakistan, Sri Lanka, Philippines, Thaïlande, Corée, Vietnam.

Afrique
Mali, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Ruanda, Burundi, Cote du Marfil, Sénégal, Tunisie, Benin, Afrique du sud, Kenya, Zimbabwe, Gambie, Ghana, Mozambique.

Latino Amérique
Argentine, Bolivie, Brésil, Chile, Colombie, Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador, Guatemala, Haïti, Mexique, Pérou.

Amérique du Nord
États Unis, Canada, Québec.

Medio Oriente
Égypte, Maroc, Palestine, Sahraoui, Iran.

Europe
Allemagne, Belgique, Catalina, Espagne, France, Galice, Grèce, Italie, Pays Bas, Pays Vasque, Portugal, Royaume Uni, Suisse, Turquie, Chypre.

{tab=English}
Here there are the delegations that are expected to attend the 7th International Meeting:

Asia
Bangladesh, Nepal, India, Pakistan, Sri Lanka, Filipines, Thailand, Korea, Vietnam.

Africa
Mali, Burkina Faso, Cape Verde, Cameroon, Congo, Rwanda, Burundi, Ivory Coast, Senegal, Tunisia, Benin, South Africa, Kenya, Zimbabwe, Gambia, Ghana, Mozambique.

Latin America
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Mexico, Peru.

North America
The United States of America, Canada, Quebec.

Middle East
Egypt, Morocco, Palestine, Saharaui, Iran.

Europe
Germany, Belgium, Catalonia, Spain, France, Galicia, Greece, Italy, The Netherlands, Basque Country, Portugal, United Kingdom, Switzerland, Turkey, Cyprus.

{/tabs}

Programa

{tab=Galego}
Programa do VII Encontro Internacional:

14 ao 21 de Outubro

 • Encontro das delegadas na Residencia de Encontro e Formación de Panxón (Nigrán)

18 e 19 de Outubro

 • Feira de Soberania Alimentaria.
 • Praza da Estrela (Vigo)

18 de Outubro

 • Forum Internacional de Soberania Alimentaria.
 • 17hs Centro Cultural Caixa Nova (Vigo).

19 de Outubro

 • Construción dun Milladoiro conmemorativo.
 • MANIFESTACIÓN Praza de …… (Vigo)

{tab=Castellano}
Programa del VII Encuentro Internacional:

14 al 21 de Octubre

 • Encuentro de las delegadas en la Residencia de Encuentro y Formación de Panxón (Nigrán)

18 y 19 de Octubre

 • Feria de Soberanía Alimentaria.
 • Praza da Estrela (Vigo)

18 de Octubre

 • Forum Internacional de Soberania Alimentaria.
 • 17hs Centro Cultural Caixanova (Vigo).

19 de Octubre

 • Construcción de un Milladoiro conmemorativo.
 • MANIFESTACIÓN Praza de …… (Vigo)

{tab=Français}
Programme de la VII Rencontre internationale:

14 au 21 Octobre

 • Rencontre des délégués à la Résidence de Panxón ( Nigrán)

18 au 19 Octobre

 • Foire de la souveraineté alimentaire
 • Place de la Estrela (Vigo)

18 Octobre

 • Forum international de la souveraineté alimentaire
 • 17.00h Centre Culturel Caixanova (Vigo)

19 Octobre

 • Construction d’un MILLADOIRO (sculpture traditionnelle galicienne) commémorative.
 • MANIFESTATION Place de…. (Vigo) aleurs de la Marche, de participer dans un processus de prise de décision et assurer l’échange d’expériences et connaissances intergénérationnelles.

{tab=English}
Programme of the 7th International Meeting:

From the 14th to the 21st of October

 • Meeting of the delegates at the “Meeting and Formation” residence in Panxón (Nigrán).

From the 18th to the 19th of October

 • Food Sovereignty Fair at ‘Praza da Estrela’ square.

18th of October

 • Food Sovereignty International Forum.
 • 5 pm at Caixanova Cultural Centre.

19th of October

 • Building of a “Milladoiro”
 • DEMOSTRATION at ….. square ( City of Vigo).

{/tabs}

Que é o Encontro?

{tab=Galego}

Delegadas vindas dos cinco continentes celebrarán na Galiza o VII Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulleres.

A rede feminista Marcha Mundial das Mulleres realiza cada dous anos o seu Encontro Internacional, que reúne delegadas dos cinco continentes. Para o ano 2008, este Encontro Internacional terá como sede a cidade de Vigo e realizarase entre o 14 e o 21 de outubro na Residencia de Encontro e Formación de Panxón. Esta xuntanza reunirá a 150 participantes aproximadamente procedentes das coordenadoras nacionais e do Comité Internacional da Marcha Mundial das Mulleres. Esperamos contar coa participación duns 40 países e coa presenza de xoves militantes de cada delegación, co obxectivo de permitir que as xoves desenvolvan un sentimento de pertenza cara ós valores da Marcha, que participen nos procesos de toma de decisión e asegurar o intercambio de experiencias e de coñecementos interxeracionais.

{tab=Castellano}
Delegadas de los cinco continentes celebrarán en Galicia el VII Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres.

La red feminista Marcha Mundial de las Mujeres realiza cada dos años su Encuentro Internacional que reúne delegadas de los cinco continentes. Para este año 2008, el Encuentro Internacional tendrá como sede la ciudad de Vigo y se realizará entre el 14 y el 21 de octubre en la Residencia de Encuentro y Formación de Panxón. Este encuentro reunirá a 150 participantes aproximadamente procedentes de las coordinadoras nacionales y del Comité Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Esperamos contar con la participación de unos 40 países e con la presencia de jóvenes militantes de cada delegación, con el objetivo de permitir que las jóvenes desarrollen un sentimiento de pertenencia hacia los valores de la Marcha, que participen en los procesos de toma de decisiones y asegurar el intercambio de experiencias y de conocimientos intergeneracionales.

{tab=Français}
Les délégués de cinq continents viendront en Galice dans le cadre de la VII Rencontre internationale de la Marche Mondiale des Femmes.

Le réseau féministe Marche Mondiale des Femmes réalise bi-annuellement, sa Rencontre internationale réunissant des délégués des cinq continents. En cette année 2008, la Rencontre Internationale se tiendra dans la ville de Vigo entre le 14 et le 21 Octobre à la Résidence de Rencontré et de Formation de Panxón. Cette rencontre réunira près de 150 délégués provenant des coordinations nationales et du comité international de la Marche Mondiale des Femmes.
Nous nous attendons à la participation de quelques 40 pays et avec la présence de jeunes militants de chaque délégation, avec l’objectif de permettre aux jeunes de développer un sentiment d’appartenance aux valeurs de la Marche, de participer dans un processus de prise de décision et assurer l’échange d’expériences et connaissances intergénérationnelles.

{tab=English}
Delegates from five continents held in Galiza the Seventh International Meeting of the World March of Women.

The meeting will gather 150 people from National Coordination Bodies and from the International Comitee of  the World March of Women.

40 countries are suppossed to participate as well as young people from each delegation, the objective of this being to allow young women to develop a feeling of belonging to the WMW values, to get involved in the process of decision-making and to ensure the exchange of experiences and of the intergenerational knowledge.

{/tabs}

Boletín Internacional Novembro 2007

– Secretariado Internacional – MMM:

Rua Ministro Costa e Silva, nº 36, Pinheiros
Ṣou Paulo РSP РBrasil
Cep: 05417-080
Tel. 55 11 3032-3243 / Fax: 55 11 3032-3239
E-mail: info@marchemondiale.org
site : www.marchemondiale.org

 

– Boletíns:

Marzo 2009 РVol. 12 N̼mero 1

[ Descargar ]

Decembro 2008 РVol. 11 N̼mero 4

[ Descargar ]

Novembro 2007 РVol. 10 N̼mero 3

[ Descargar ]

Boletíns na Web Internacional da Marcha

[ Ligazón ]

YouTube
YouTube
Instagram
Telegram